Etikettövrigt
Läst 1864 ggr
Mandra
2008-09-11, 20:21

INTRODUKTION TILL ELDENS LÄRA

På förfrågan kommer då lite info om Eldens Lära.

KAMO IMINUO 1)

INTRODUKTION TILL ELDENS LÄRA

Eldens Lära finns sedan i slutet av 80-talet representerad i Sverige av en invigd Lärare, ett antal utbildade läketerapeuter, samt ett okänt antal anhängare och utövare. Sedan några år tillbaks finns ytterligare en Lärare.
Eldens Lära har aldrig varit avsedd för den breda massan (med undantag för Läkekonsten), men den måste, utan tvekan, räknas till de gamla, västerländska, esoteriska lärorna. Eldens Lärare och anhängare missionerar aldrig om sin Lära 2), men det är tillåtet att upplysa andra om dess existens. Det jag skriver på denna artikel bör ses i ljuset av detta.

Eldens Lära och De Parallella Kunskaperna

Eldens Lära tillhör de så kallade Parallella Kunskaperna. Dessa Kunskaper är både beteckningen på ett högre medvetandetillstånd och samlingsnamnet på en grupp Kunskaper som ofta förknippas med det antika Grekland. De fyra Kunskaper i denna grupp som låtit mest tala om sig är; Rörelsebokens Lära (Näckrosens Lära), De Stora Makternas Lära, Gnistornas Lära och Eldens Lära.

Alla dessa Läror är oberoende av varandra och självständiga, men de sammanfaller på vissa punkter. Ett exempel på detta är att alla dessa Läror förutsätter Tallagen 3), Oändlighetslagen, Makternas Lag, samt alla lagar som överensstämmer med dessa Läror. Därutöver "överlappar" Lärorna varandra i vissa avseenden. Eldens Lära är till exempel en fjärdedel av De Stora Makternas Lära, eftersom Elden är en av de fyra Stora Makterna.4) Gnistornas Lära består av 80 stycken så kallade Glimtar (medvetandenivåer, läronivåer). Den första Glimten är densamma som/utgörs av Eldens Lära.

Alla dessa Läror kan utövas separat och är inte beroende av att man tror på eller utövar någon av de andra Lärorna. Därutöver kan tilläggas att ingen av dessa Läror förutsätter någon form av tro. De är något som man gör. Det är alltså utövandet av teknikerna som är det centrala. Sålunda anser man också att det är själva utövandet som är den avgörande faktorn för det individuella medvetandets framåtskridande på det andliga planet (och alla övriga plan). Det kan också tilläggas att det är möjligt för varje enskild utövare att själv komma i kontakt med den andliga verkligheten. Utövaren kan därigenom verifiera Lärans teorier genom sin egen upplevelse.

Vi kan kortfattat säga att De Parallella Kunskaperna är:

"Hela komplex av Kunskap som skiljer sig åt inbördes, men som inte strider mot varandra och som döljer sig bortom sinnevärlden." 5)6)

Historik

Om någon seriöst skulle ägna sig åt att forska i De Parallella Kunskapernas historia, så skulle hon finna många motstridiga uppgifter. Gnistornas Lära är till exempel lätt att härleda till det antika Grekland (i de pythiska och apolloniska mysterierna). Fast där finns också en viss påverkan från Veda och buddismen och från gamla strids- och andningstekniker. Rörelseboken innehåller samma lätt igenkännbara shamanistiska förhållningssätt till världen. Ja, forskaren skulle hitta inslag från jordens samtliga fem kontinenter i sitt sökande. När det gäller tiden kommer hon finna att det är årtusenden som går in i varandra.

Själva anser anhängarna av dessa Läror att en sådan historieforskning ligger utanför det som är av intresse för deras utveckling. Vilket har visat sig vara sant vid olika försök att spåra ursprunget till Eldens Lära. Enligt legenderna härstammar även denna Lära från antikens Grekland, från Apollotemplet i Delfi. Fast där har bara ett mycket begränsat skriftligt material blivit funnet. Man fann också ett stort motstånd från Eldens Makt själv mot ett sådant historieplacerande av Läran. Eldens Makt säger själv:

"Jag är inte av det förgångna. Jag är inte av framtiden. Jag tillhör inte någon tid eller plats. Jag tillhör inte något folk. Jag är ett högre medvetandetillstånd som kan uppnås endast genom ihärdig strävan på den rätta vägen."

Enligt Eldens Makt är denna Lära lika gammal som mänskligheten själv. Det blir lite lättare att förstå Maktens ord, om vi tar till oss möjligheten att vi inte är de enda väsen som finns, har funnits eller kommer att finnas i universum.

De Parallella Kunskaperna lärs ut och praktiseras på precis samma sätt på alla håll i världen och i alla tidsåldrar. Ja, till och med på samma sätt i hela universum. De finns alltid tillgängliga på en högre medvetandenivå för den som, på ett eller annat sätt, hittar dit. Vare sig mänskligheten förstår det eller inte. Vare sig mänskligheten förgörs eller inte.

Detta är den mest avgörande skillnaden mellan De Parallella Kunskaperna och alla andra andliga och esoteriska läror som existerar på vår planet idag. Detta är också anledningen till att den bitvis är mycket svårbegriplig och fortfarande till största delen hemlig (endast för invigda). Eldens Lära och De Parallella Kunskaperna är inte tillkomna enbart för vår mänsklighets skull eller av någon av dess gudar. Den är till för alla väsen i universum, den är tidlös och kan aldrig förgås.

Syftet med Eldens Lära

Eldens Lära har tre syften och principer. Allt som uträttas inom denna Lära utgör en enhet av dessa tre principer. Dessa principer är; självförverkligande, skydd och läkedom. Om någon av dessa principer fattas talar vi inte längre om Eldens Lära. Det här betyder att om man till exempel mediterar för att uppnå andlig utveckling och det inte samtidigt finns ett skydd (andligt) och läkeförmåga i meditationstekniken, så till hör tekniken inte Eldens Lära.

Inom Eldens Lära finns alltid skydd och läkeförmåga i alla självförverkligandetekniker, det finns alltid självförverkligande och läkeförmåga i alla skyddstekniker och det finns alltid självförverkligande och skydd i alla läkemetoder. Alla tre principerna är likvärdiga och lika viktiga. För att en självförverkligandeteknik ska vara individen tillgodo i hans andliga utveckling anses att den också måste innehålla beskydd och läkeförmåga. På samma sätt förhåller det sig med skydd och läkekonst.

Själva kärnpunkten i Eldens Lära, för att inte säga Lärans hela mening, finns uttryckt i en inskription på Apollontemplet i Delfi:

"Känn dig själv och du ska känna hela världen."

På Eldens språk uttrycks det på följande sätt:

I VOM VAN

Detta betyder:

"Vet du vem du är och vem är jag?"

Detta är allt och ändå så ofantligt! Så allt som görs utföres på sådant sätt att det leder oss till oss själva och öppnar oss därigenom för omvärlden. Vidare; allt vi gör ska vara oskadligt för oss själva och för vår omgivning. Till sist; allt vi gör är så hälsosamt som möjligt för oss själva, för andra och för omvärlden.

Jag har tidigare nämnt att Eldens Lära inte förutsätter någon religiös tro. Är då Läran religiös eller ateistisk? På den frågan finns inget entydigt svar! Eldens Lära förutsätter inte Gud eller andra gudar om inte anhängaren gör det. Om anhängaren är religiös, så strider inte detta mot Eldens Lära. Dess relation till religionen är som följer:

"Människa, ditt problem är inte om det finns någon Gud. Det finns flera gudar vare sig vi tror på dem eller inte. Ditt problem är att minska det onda och öka det goda inom dig själv!"

Vad som är väsentligt är att; följa den väg som leder en till en själv. När en person upptäcker sig själv, så upptäcker hon också att det inte finns någon skillnad mellan henne själv och omgivningen.

"Hon, själv, är de facto, hela världen."

Mandra Azária 1996

Texten bygger på de böcker som finns om Eldens Lära.

Fotnoter:
1) KAMO IMINUO betyder "Här befinner sig Eldens Makt" på Eldens Läras eget språk.
2) Vissa termer i Eldens Lära måste stavas med versal begynnelsebokstav om man överhuvudtaget ska få tillstånd att uttrycka Läran i skrift. Jag har efter bästa förmåga följt detta krav. (Här finns oklarheter i de svenska översättningarna.)
3) Den Tallag som här omtalas är specifik för De Parallella Kunskaperna och kan inte jämföras med andra lärors mytologi.
4) De övriga Stora Makterna är förstås Jord, Vatten och Luft. (Eter eller ande som räknas som ett femte element inom vissa andra läror är inte ett element och finns därmed inte bland dessa. Det finns bara fyra element och fyra Stora Makter.)
5) Raul Amon, De Parallella Kunskaperna och Eldens Lära, sidan 17.
6) Här syftas på en varseblivning som sker genom andra sinnen än de rent fysiska.

Hoppfull
2008-09-11, 20:26
#1

Oj, väldigt intressant men inte helt lättfattligt!

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Clary
2008-09-11, 22:27
#2

Intressant men som Hoppfull skriver inte helt lätt att förstå.

Medarbetare på Feng Shui och Indien

 

 

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Tuva-Lena
2008-09-11, 22:53
#3

Jag tycker att det påminner om andra religioner, men skrivet i andra termer.. "Gör gott och du mår bra" ungefär. Glad

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Mandra
2008-09-11, 23:03
#4

Nä, det är inte så lättbegripligt och det är ännu värre i de andra Parallella Kunskaperna. :)

#3 Men detta är nog en missuppfattning (lätt hänt med så lite info). Eldens Lära är INTE en religion.
Den kräver ingen som helst tro. Du kan faktiskt kombinera den med vilken lära/tro som helst (så länge den andra läran/tron inte motsätter sig detta).

Själv kombinerar jag ju det med shamanism och det går utmärkt. :)

Och fokus ligger inte alls på vad du gör mot andra - utan snarare på vad du gör MED dig själv.
Det enda viktiga är att lära sig hitta sitt eget ÖDE (väg i livet) och att sedan följa det/den.

Det kommer lite mer info som klargör det hela och som kanske också är lite mer lättillgängligt.

Mandra
2008-09-11, 23:06
#5

Inga-Lena

Är detta du tolkar som "om du gör gott mot andra så mår du bra"?

"Människa, ditt problem är inte om det finns någon Gud. Det finns flera gudar vare sig vi tror på dem eller inte. Ditt problem är att minska det onda och öka det goda inom dig själv!"

Tuva-Lena
2008-09-11, 23:13
#6

Ja men jag mår väldans gott när jag gör gott mot andra också! :) och det kanske är det jag skall göra för att må bra?

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Upp till toppen